Pretensioonid - Mobix

Pretensioonid

Tootele pretensiooni esitamise tingimused

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. Mobix ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• kliendile enne seadme ostmist Mobixi poolt teatavaks tehtud puudustest;
• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
7. Mobix tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Mobix ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese 12 kuu jooksul alates ostu kuupäevast. Müügilepingutele puhul, mis on sõlmitud enne 01.01.2022, eraklient ei pea maksma ekspertiisi tasu esimese 6 kuu jooksul.
10. Kui tarbija ei nõustu Mobixi seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• Mobix on puuduse eest vastutav.
11. Kui Mobix on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Mobix puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Mobixi kauplustesse ostudokumendil toodud aadressil või helistada meie klienditeeninduse numbrile E-R 5225384 ning sind juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.